Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
AKTUALNOŚCI
ZESPÓŁ REALIZATORÓW
SUPERWIZORZY/ OŚRODKI STAŻOWE
INFORAMCJE DOTYCZĄCE EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO
WSKAZÓWKI DO STUDIUM PRZYPADKU
LITERATURA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
AKTUALNOŚCI

W dniu 21 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pojawił się w niej zapis:

14) w art. 27:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień może otrzymać osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.”,

W związku z wątpliwościami jak interpretować sformułowanie „w zakresie” w wyżej przytoczonym przepisie, Krajowe Biuro zwróciło się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przekazało następujące wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii: 

„Z uwagi na fakt, że uczelnie w ramach posiadanej autonomii programowej, samodzielnie określają nazwy kierunków studiów (z wyjątkiem tych wskazanych w cytowanej przez Panią  uwadze MNiSW zgłoszonej do Ministra Zdrowia w ramach uzgodnień międzyresortowych w trakcie procedowania nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), uzasadnione jest, w opinii MNiSW, stosowanie w przepisach kwalifikacyjnych sformułowania „w zakresie”, zamiast podawania konkretnych nazw kierunków. Uczelnie bowiem mogą nazywać kierunki inaczej, niż do 2011 r. (do 2011 r. istniała lista kierunków). Zatem w uczelniach mogą być prowadzone kierunki studiów o nazwach tradycyjnych, tj. takich jakie były na liście kierunków obowiązującej do 2011 r. - np. „pedagogika”, „socjologia” itp. oraz kierunki, których nazwy nie są tożsame z nazwami kierunków określonymi do 2011 r.  W uczelniach prowadzone są kierunki:

 

 

·         „psychologia”, ale także np. „psychologia stosowana”, „psychologia medyczna”, „psychologia w zarządzaniu”;

 

 

·         „praca socjalna”, ale także np. „praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania”, ponadto w przeszłości była to specjalność w ramach kierunku „pedagogika”;

 

 

·         „pedagogika”, ale także np. „pedagogika wczesnej edukacji”, „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, „pedagogika społeczno – wychowawcza”, „oligofrenopedagogika z arteterapią”;

 

 

·         pedagogika specjalna”, ale także np. „pedagogika specjalna i edukacja społeczna”;

 

 

·         „socjologia”, ale także np. „socjologia stosowana i antropologia społeczna”;

 

 

·         resocjalizacja”, ale także „profilaktyka społeczna i resocjalizacja”, była także prowadzona specjalność „resocjalizacja” na kierunku „pedagogika”.


Z powyższych przykładów wynika zatem, że użycie w przepisie ustawowym wskazania konkretnych nazw kierunków, jedynie których absolwenci mogliby ubiegać się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, spowodowałoby wykluczenie z możliwości ubiegania się o ten certyfikat absolwentów innych kierunków, które w programie studiów mogą mieć pożądany z punktu widzenia organu kwalifikacyjnego zakres. Oznaczałoby to w praktyce, że absolwent np. kierunku „pedagogika społeczno – wychowawcza” nie spełniałby wymagań kwalifikacyjnych, ponieważ nie ukończył żadnego z  kierunku wymienionego w przepisie prawnym. Decyzje co do spełniania wymagań kwalifikacyjnych, tj. czy ukończony kierunek studiów odpowiada oczekiwanemu przez pracodawcę/organ kwalifikacyjny/rekrutujący zakresowi podejmuje ten organ.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu studiów zawarte są w suplemencie do dyplomu. Obowiązek wydania przez uczelnie swoim absolwentom suplementu do dyplomu został wprowadzony od dnia 1 stycznia 2005 r. Absolwenci mogą także występować do uczelni o wydanie zaświadczeń dotyczących przebiegu studiów”

Przypadki oczywiste to takie, gdzie na dyplomie są wprost wymienione kierunki wskazane w ustawie. Jeśli do szkolenia będą zgłaszać się osoby, których wykształcenie będzie budziło wątpliwości zapraszamy do konsultowania tych indywidualnych przypadków z Krajowym Biurem. W takich sytuacjach należy wysłać do Biura dyplom oraz suplement do dyplomu.

Z poważaniem

 

Dorota Wieczorek
Specjalistka ds. Szkoleń Certyfikowanych


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

www.kbpn.gov.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: Dorota Wieczorek [mailto:dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl]
Sent: Wednesday, October 31, 2018 8:02 PM
To: Dorota Wieczorek
Subject: przyjmowanie na staż osób, które były pacjentami danego ośrodka

 

Szanowni Państwo, 

W ostatnim czasie jeden z ośrodków stażowych zwrócił się do Biura z zapytaniem o kwestię związaną z przyjmowaniem na staż osób, które były pacjentami ośrodka. Ponieważ rzeczywiście ta kwestia nie jest formalnie uregulowana w zasadach prowadzenia stażu klinicznego i może inne z ośrodków również nie mają do końca jasności w tym względzie to chciałabym poinformować, że stanowisko Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w tej kwestii zakłada, że ośrodek stażowy nie powinien przyjmować na staż byłych pacjentów. Gdyby uczestnik szkolenia miał jakieś wątpliwości co do zasadności odmowy przyjęcia na staż w tym ośrodku prosimy o pokierowanie tej osoby do Krajowego Biura.

Pozdrawiam serdecznie 

 

cid:image001.jpg@01D260F3.9B473420

Dorota Wieczorek
Specjalistka ds. Szkoleń Certyfikowanych


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

www.kbpn.gov.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Dorota Wieczorek [
mailto:dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl]
Sent: Tuesday, August 21, 2018 7:43 PM
Subject: nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym (21 sierpnia 2018 roku) weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jej treść przesyłam w załączeniu.

Zawiera ona istotne zmiany w zakresie systemu szkoleń certyfikujących, o które wnioskowało Krajowe Biuro. Dotyczą one zmiany nazwy tytułu „specjalista terapii uzależnień” na „specjalista psychoterapii uzależnień” oraz zawężenia kierunku studiów, po których można ubiegać się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień

Poniżej przedstawiam wszystkie zapisy ustawy, które dotyczą zmian w systemie certyfikacji: 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

13) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.”;

14) w art. 27:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień może otrzymać osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia spełniły wymogi, o których mowa w ust. 7, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu, nie później jednak niż w okresie roku po uzyskaniu tytułu magistra.”,

c) w ust. 13 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień”;

Art. 3. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień, wydany na podstawie art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, staje się certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień, o którym mowa w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Szkolenia w dziedzinie uzależnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kontynuuje się na zasadach dotychczasowych.

Art. 5. Osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, staje się osobą posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 24a ust. 3, art. 24b ust. 3 oraz art. 27 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ust. 3, art. 24b ust. 3 oraz art. 27 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 44c ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 44c ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1

– jednak nie dłużej niż do dnia 1 maja 2019 r.

 

Co z tego wynika

- wszyscy specjaliści terapii uzależnień stają się automatycznie specjalistami psychoterapii uzależnie

- instruktorzy terapii uzależnień nadal pozostają instruktorami terapii uzależnień

- certyfikaty specjalistów terapii uzależnień stają się automatycznie certyfikatami specjalistów psychoterapii uzależnień

- Krajowe Biuro nie będzie wymieniać dotychczas wydanych certyfikatów na nowe, będą one ważne i obowiązujące

- wszystkie osoby, które rozpoczęły szkolenie przed wejściem w życie tej nowelizacji kończą szkolenie na starych zasadach, czyli osoby, które nie posiadały wykształcenia kierunkowego wskazanego w nowelizacji mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

- wszystkie osoby zakwalifikowane do szkoleń, które rozpoczną się po 21 sieprnia 2018 roku muszą posiadać wykształcenie kierunkowe wskazane w nowelizacji, zatem jeśli któryś z podmiotów jest na etapie rekrutacji do szkolenia musi wziąć to pod uwagę

- od dnia dzisiejszego do szkolenia na specjalistów psychoterapii uzależnień mogą być rekrutowane jedynie osoby ”które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia”. Osoby nie posiadające wykształcenia uzyskanego na wymienionych kierunkach mogą być rekrutowane do szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie

Dorota Wieczorek
Specjalistka ds. Szkoleń Certyfikowanych


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl
www.kbpn.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: Dorota Wieczorek 

mailto:dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

Sent: Thursday, December 21, 2017 5:23 PM
Subject: zmiana w przyznawaniu statusu osoby będacej w procesie certyfikacji

Szanowni Państwo,

 Chciałabym poinformować o zmianie, która zostaje wprowadzona do systemu szkoleń certyfikujących począwszy od 2018 roku.

 Zmiana dotyczy nadawania statusu osoby będącej w procesie certyfikacji.

 Od Nowego Roku 2018 osoby, które rozpoczęły szkolenie na specjalistów a są jeszcze w trakcie studiów będą otrzymywać zaświadczenie o byciu w procesie certyfikacji na instruktora. Będzie on aktualizowany jeśli tylko słuchacz dostarczy dyplom ukończenia studiów magisterskich, wówczas osoba ta otrzyma status bycia w procesie certyfikacji na specjalistę.

 W przypadku osób, które już otrzymały zaświadczenia wszystko pozostaje bez zmian.

Zmiany dotyczą wniosków które będą do nas składane po Nowym Roku.

 Dodatkowo chciałabym poinformować, że osobom, które przekroczyły termin czterech lat od momentu rozpoczęcia szkolenia nie przysługuje już status bycia w procesie certyfikacji. Jeśli jest taka sytuacja, że osoby te podeszły do egzaminu w terminie, ale go nie zdały i zaświadczenie im się skończyło, a jest im potrzebne do pracy mogą się zwrócić o wyjątkowe przedłużenie statusu. Krajowe Biuro po rozpatrzeniu takiego wniosku może przedłużyć zaświadczenie o pół roku lub rok. Dlatego osoby będące w takiej sytuacji powinny zwracać się bezpośrednio do Krajowego Biura. Zatem jeśli jakiś uczestnik zwróci się do Państwa z taką kwestią prosimy o odsyłanie do KBPN.

 Pozdrawiam serdecznie
Dorota Wieczorek
Specjalistka ds. Szkoleń Certyfikowanych


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl
www.kbpn.gov.pl


 ********************************************************************************************************************************************************************************** 

Formularz kontaktowy- dla osób , które jeszcze przed ogłoszeniem rekrutacji chcą być umieszczone w bazie danych  do przekazywania bieżących informacji o planowanym naborze.

Skopiuj do dokumentu worda , wypełnij i prześlij na adres: rzata@tlen.pl

 

Imię i nazwisko

 

 

 X

 ↓

 

 

pracuję w obszarze: terapia uzależnień

 

nie pracuję w obszarze: terapia uzależnień

 

Zaznacz zakres szkolenia

                

Instruktor - wykształcenie średnie lub studia w trakcie realizacji

 

Specjalista -ukończone studia wyższe w zakresie podanym w Ustwie o przeciwdziałaniu Narkomanii             

 

telefony kontaktowe

 

 adres e-mail

 

 *******************************************************************************************************************************************************************************************

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków po zrealizowaniu bloku dydaktycznego, warsztatowego i treningowego oraz pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym.
  • Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień – po pozytywnie zdanym egzaminie na zasadach określonych przez §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Szkolenie uprawnia:

  • do pracy w zawodzie specjalisty terapii uzależnień, które jest wpisane na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 zawód medyczny, ochrona zdrowia.
  • do ubiegania się w sądzie o wpis na listę biegłych sądowych ds. uzależnień od narkotyków.

Zawód Specjalista Terapii Uzależnień

W klasyfikacji zawodów i specjalności, ochrona zdrowia zawód specjalisty terapii uzależnień jest pod kodem 228907.

Prawo

Ustawa:

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2011 nr 117 poz. 678

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień Dz. U. 2006 nr 132 poz. 931

Podstawy uznawania kwalifikacji EU:

Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. 2009 nr 38 poz. 302)

 

 


 O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA