Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
AKTUALNOŚCI
ZESPÓŁ REALIZATORÓW
SUPERWIZORZY/ OŚRODKI STAŻOWE
INFORAMCJE DOTYCZĄCE EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO
WSKAZÓWKI DO STUDIUM PRZYPADKU
LITERATURA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
WSKAZÓWKI DO STUDIUM PRZYPADKU

Wskazówki dotyczące przygotowania studium przypadku- KBdsPN


1. Przedstawione studium przypadku musi być merytorycznie związane z certyfikatem, o który słuchacz się ubiega i dotyczyć osoby używającej szkodliwie narkotyków lub uzależnionej od nich,

2. Studium dotyczyć ma konkretnego klienta spośród osób z którymi słuchacz pracował lub nadal pracuje,

3. Studium przypadku powinno być napisane w standardowym formacie (czcionka 12, odstępy 1,5) i przesłane do podmiotu szkolącego w 2 egzemplarzach.

4. Zawartość treściowa studium przypadku podana poniżej:

 

Zawartość treściowa studium przypadku - specjalista terapii uzależnień:

1. Podstawowe dane o kliencie m.in. wiek, płeć, stan cywilny, informacje o wcześniejszych próbach leczenia.

W celu uniknięcia możliwości identyfikacji tożsamości klienta w studium przypadku należy posługiwać się wyłącznie fikcyjnymi inicjałami

2. Źródła informacji o kliencie

3. Opis stanu pacjenta przy zgłoszeniu się do placówki

4. Wskazanie czynników, które doprowadziły do powstania problemu nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz trwania uzależnienia

5. Sformułowanie celów terapii, opis zastosowanych metod terapeutycznych i przebiegu procesu terapii

6. Opis efektów terapii

7. Formułowanie prognozy odnośnie dalszego procesu zdrowienia klienta i jego funkcjonowania.


 Zawartość treściowa studium przypadku - instruktor terapii uzależnień:

1.Podstawowe dane o kliencie m.in. wiek, płeć, stan cywilny, informacje o wcześniejszych próbach leczenia.

W celu uniknięcia możliwości identyfikacji tożsamości klienta w studium przypadku należy posługiwać się wyłącznie fikcyjnymi inicjałami

2. Źródła informacji o kliencie

3. Opis stanu pacjenta przy zgłoszeniu się do placówki

4. Opis programu terapii klienta

5. Opis zadań z programu terapii klienta w których uczestniczył słuchacz oraz opis sposobów ich realizacji

6. Opis uzyskanych efektów terapii w wyniku zrealizowanych zadań terapeutycznych.

 

Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia w dziedzinie uzależnień jest certyfikat instruktora lub specjalisty terapii uzależnień wydawany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie wzorów certyfikatów określonych w załącznikach 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006r w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Dz.U. Nr 132 poz. 931).

 

Zakres czynności w ramach których uczestniczyć mogą w terapii Instruktor i Specjalista Terapii Uzależnień:

Instruktor i Specjalista terapii uzależnień:

1. Motywowanie pacjenta do zmiany destrukcyjnego stylu życia związanego z używaniem narkotyków

2. Realizacja zadań wynikających z procesu diagnozy i terapii

3. Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta

4. Prowadzenie grup terapeutycznych o charakterze zadaniowym, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta

Specjalista terapii uzależnień:

1.Samodzielnie planowanie i przeprowadzanie diagnozy przypadku i przygotowywanie odpowiedniego dla niego projekt planu terapeutycznego

2. Posiadanie znajomości metod terapeutycznych i umiejętność ich zastosowania w trakcie realizacji planu terapeutycznego

3. Posiadanie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta

***********************************************************************************************************************************************************


Zalecany schemat do Studium Przypadku                                                                                                                                                                  Specjalistyczne  Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków - PTZN o/Katowice


 
STUDIUM   PRZYPADKU- specjalista

1.Wizytówka własna: imię i nazwisko, zakres szkolenia , podmiot szkolący ,miejsce pracy/miejsce prowadzenia przypadku ,charakter wykonywanej pracy

2.Informacja o pacjencie( fikcyjne inicjały) i okolicznosciach zgł:

-informacja o źródłach informacji

- opis pacjenta ( wygląd też), inf. o stanie cywilnym i rodzinnym , stanie wykształcenia , zatrudnienia, miejscu zamieszkania, poprzednich leczeniach

- opis stanu pacjenta przy przyjęciu do placówki: stan fizyczny i stan psychiczny(orientacja, kontakt, nastrój, zaburzenia psychiczne) i okoliczności zgłoszenia się do placówki

- krótka informacja o programie leczenia , w którym leczył się pacjent podczas zbierania informacji do studium przypadku-długość pobytu w terapii i informacja o długości czasu , w którym terapeuta pracował z pacjentem

3.Krótki 0pis historii życia .Obszary:

 

-poprzednie terapie                                                                                                                                                                                                                  -zaburzenia , urazy, choroby, próby samobójcze , samouszkodzenia -stan zdrowia na przestrzeni życia

- rodzina pierwotna
- rodzina prokreacyjna (jeśli jest)
- relacje rówieśnicze, funkcjonowanie społeczne
- życie seksualne/związk/orientacja seksualnai
- edukacja i praca
- zainteresowania
- konflikty z prawem
 
- duchowość, twórczość
- źródła wsparcia

w podsumowaniu- określenie czynników i mechanizmów wpływu tych czynników na powstanie i rozwój uzależnienia
-czynniki rodzinne
-czynniki srodowiskowe/społeczne
-czynniki intrapsychiczne

 
4a.Diagnoza  ICD -10:

-krótki narkorys i opis historii leczenia
- diagnoza indywidualna odnosząca się do 6 kluczowych objawów uzależnienia (CD 10)-opis indywidualnych objawów

-diagnoza aktualnej motywacji do leczenia

4b.Diagnoza problemowa w obszarach:
Np.wg. ankiety lub według innego określenia obszarów

sfera emocjonalna, sfera : rozpoznanie własnego uzależnienia oraz gotowości pracy nad sobą, sfera brak zdolności do rozumienia siebie i innych. Brak konstruktywnej wizji siebie.,sfera: dezorganizacja własnego Ja i brak oparcia w sobie, sfera: zaburzenia kontaktów z otoczeniem społecznym lub inaczej usystematyzowanych obszarów

-diagnoza  kluczowych deficytów , urazów

-diagnoza strategii (konstruktywnych i destrukcyjnych) zaspakajania potrzeb

-diagnoza zasobów i umiejętności
-okreśenie podstawowych problemów klienta

5.Sformułowanie celów terapii / i zadań w IPT
-
opis jak powstawały cele i zadania terapii , jaki był udział klienta

6.Opis przebiegu terapii:

- opis zastosowanych  metod i form terapeutycznych i udziału w nich autora pracy

Np.
 
 
 
Obszar
 
Problem

 

Cele pracy terapeutycznej

 
1.Metody pracy terapeutycznej
2.Techniki pracy terapeutycznej
 
1
 
Np.sfera emocjonalna
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Np.sfera kontaktów społecznych
 
 
 
 
 
 
 
 

-przebieg terapii /opis interwencji terapeutycznych i ich rezultatów
- realizowanie zadań terapeutycznych z IPT

-dynamika zmian
-kryzysy
-opis udziału autora pracy w poszcególnych działaniach terapeutycznych

( jeśli pacjent był w społeczności/grupie terapeutycznej –uwzględnić jej udział/wpływ w  terapii)

6a. Opis relacji terapeutycznej i jej przebiegu ( z autorem pracy)!!
- opis przebiegu relacji z uwzglednieniem emocji, zachowań, przeniesienia i pracy nad relacją

- ocena wpływu terapeuty na zachodzące zmiany ( lub ich brak)

7.Zmiany( podsumowanie)-efekty terapii:

-opis zmian , które zaszły w trakcie terapii i mechanizmów tych zmian ( co wywoływało pozytywne zmiany i dlaczego

-czego nie udało się zrobić w terapii i dlaczego
 
8.Prognoza:

-krótki opis aktualnej sytuacji pacjenta

- wskazania co do dalszej terapii

-diagnoza czynników wspierających proces zdrowienia i zagrażających zdrowieniu

9.Podpis autora pod pracą STUDIUM PRZYPADKU

 

Zalecane proporcje: cz. opisowa ok.10 %, część diagnostyczna ok.30 %,    część dot. terapii ok.60 %

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
STUDIUM   PRZYPADKU- instruktor

 

1.Wizytówka własna: imię i nazwisko, zakres szkolenia , podmiot szkolący ,miejsce pracy/miejsce prowadzenia przypadku ,charakter wykonywanej pracy

2.Informacja o pacjencie( fikcyjne inicjały):

-informacja o źródłach informacji

- opis pacjenta ( wygląd też), inf. o stanie cywilnym i rodzinnym , stanie wykształcenia , zatrudnienia, miejscu zamieszkania, poprzednich leczeniach

- opis stanu pacjenta przy przyjęciu do placówki :stan fizyczny i stan psychiczny(świadomość, kontakt, nastrój, zaburzenia psychiczne)  i o okolicznościach zgłoszenia się do placówki

- krótka informacja o programie leczenia , w którym leczył się pacjent podczas zbierania informacji do studium przypadku-długość pobytu w terapii i informacja o długości czasu , w którym terapeuta pracował z pacjentem

 

3.Krótki opis historii życia - Obszary:

- rodzina pierwotna
-stan zdrowia na przestrzeni życia
- rodzina prokreacyjna
- relacje rówieśnicze
- życie seksualne
- edukacja i praca
- konflikty z prawem
- zainteresowania
- poprzednie terapie
- duchowość , twórczość
-zasoby pacjenta i źródła wsparcia

Opis czynników , które mogły mieć wpływ na powstanie i przebieg uzależnienia.
-czynniki rodzinne
-czynniki środowiskowe/społeczne
-czynniki intrapsychiczne/osobowościowe

 

4.Opis programu terapii klienta;
-
przytoczenie diagnozy nozologicznej ( diagnozy uzależnienia)z uzasadnieniem i z określeniem kto ją robił

-przytoczenie głównych wyników diagnozy problemowej( z określeniem ,kto ją stawiał)

-opis głównych kierunków, celów i zadań w terapii klienta-kto i jak je określał

- zastosowane metody terapeutyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      -

-opis zadań z programu terapii klienta, w których uczestniczył autor pracy

-opis sposobów realizacji tych zadań i opis interwencji terapeutycznych

-opis współpracy ze specjalista terapii uzależnień w czasie terapii pacjenta
-opis przebiegu i dynamiki relacji terapeutycznej

 

5. Zmiany( podsumowanie) - opis uzyskanych efektów terapii w wyniku realizowanych zadań terapeutycznych

- ocena i analiza wpływu terapeuty na zachodzące zmiany - opis uzyskanych efektów w wyniku działań terapeuty

- krótki opis innych wpływów ( np.jeśli pacjent był w społeczności terapeutycznej –uwzględnić jej udział/wpływ w terapii)       

 -czego nie udało się zrobić w terapii i dlaczego

 

6.Krótki !! opis aktualnej sytuacji pacjenta i określenie co może pomóc , a co przeszkodzić dalszemu procesowi zdrowienia

 
 
7..Podpis autora pod pracą STUDIUM PRZYPADKU
 

 

O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA