Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
AKTUALNOŚCI
ZESPÓŁ REALIZATORÓW
SUPERWIZORZY/ OŚRODKI STAŻOWE
INFORAMCJE DOTYCZĄCE EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO
WSKAZÓWKI DO STUDIUM PRZYPADKU
LITERATURA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
LITERATURA

Literatura obowiązkowa:


1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ((Dz.U. z 2005r., Nr 179 poz.1485 z późn. zm.), tekst dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl w dziale Akty prawne


2.Rozporządzenie MZ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne Dz.U. z 2007 r., Nr 205, poz. 1493), tekst dostępny na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl, w dziale Akty prawne

3.ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Badawcze kryteria diagnostyczna, część dot. Zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, IPiN Warszawa 1998r.

4.Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Interart, Warszawa 1996

5.Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K., Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, PZWL, Warszawa 1999

6.Beck A.T., Wright F.D., Newman C., F., Liese B., S., Terapia poznawcza uzależnień, Uniwerytet Jagielloński, Kraków 2007

7.Carson C.R. Butcher J.N. Mineka S., w: Psychologia zaburzeń t. I rozdz. 10 pt: Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i inne wywołane przez uzależnienia, GWP 2003

8.Corey M. S., Corey G., Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, IPZiT, Warszawa 2002

9.Czabała J. Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002

10.De Leon G., Społeczność terapeutyczna. Teoria, Model, Metoda., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003

11.Gaś Z., B., Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień, Remedium, lipiec-sierpień 2002

12.Gładysz A., (red.), Współczesne leczenie HIV i AIDS – praca zbiorowa, Volumed, Wrocław 2000

13.Gossop M., Nawroty w uzależnieniach, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1997

14.Grzesiuk L., (red.), w: Psychoterapia. Praktyka, Rozdział 1, Organizacja psychoterapii grupowej, B. Tryjarska; Rozdział 2, Czynniki leczące w psychoterapii, B. Tryjarska; Rozdział 3, Procesy i zjawiska w zamkniętej grupie psychoterapeutycznej, B. Tryjarska; Zadania i rola psychoterapeuty grupowego, B. Tryjarska, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2006 (pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

15.Habrat B., Programy redukcji szkód, Remedium, kwiecień 2002 oraz lipiec-sierpień 2002

16.Hawkins J., Nederhood B., Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych IPN PTP 1994 (pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

17.Heaton J. A. (2003) Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP

18.Hornowska E., Temperament – czynnik ryzyka w uzależnieniach? Cz. I i II, Remedium Nr 8, sierpień 2005 i Nr 9, wrzesień 2005

19.James R.K., Gilliand B.E., Strategie interwencji kryzysowej, rozdz. 8 pt. ,,Uzależnienie od substancji chemicznych: Kryzys nałogu”, PARPA, Warszawa 2004

20.Kaczyńska W., (red.), O etyce służb społecznych, rozdziały. pt: ,, Etyczne problemy pomagania rodzinie”, Ostrowska K., ,,Zasady etyczne w psychoterapii”, Huflejt- Łukasik M., ,,Etyczność socjoterapii”, Sawicka K., IPSIR UW, 1998

21.Kotter J., Skuteczny terapeuta, GWP 2003

22.Kostowski W.,Herman Z., (red.), ,,Zasady farmakoterapii w uzależnieniu od opiatów, środków sedatywnych, psychostymulujących, kanabinoli i halucynogenów” (rozdz. 89, str. 649-664) w: Farmakologia: Podstawy farmakoterapii, PZWL. 2003

23.Lazarus A., A., Colman A., M., (red.), ,,Psychopatologia”, Zysk i S-ka

24.Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna Psychoterapia Uzależnień. Teoria i praktyka, IPZ PTP, Warszawa 2006

25.Namysłowska I., Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa 1999 (pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

26.Obłękowska – Rogala J., Przyczyny narkomanii. Wyjaśnienia teoretyczne, UW ISNS, Warszawa 1999

27.Obłękowska - Rogala J., w: Narkoman w rodzinie. Wskazania do terapii, rozdz. pt: Skuteczność programów terapii uzależnień, UW ISNS, Warszawa, 2002

28.Okun B.F., Teoria kryzysu i interwencja kryzysowa (rozdz. 8) w: Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ, Warszawa 2002

29.Sobolewska-Bała Z., Pierwszy kontakt terapeutyczny, w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia. Pismo pracowników lecznictwa odwykowego Nr 5 z 1999 r.

30.Sheridan Ch. L., Radmacher S. A., Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, IPZ PTP, Warszawa 1998

31.Strelau J., (red.), w: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3, rozdz. pt: Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Rosenhan D.,Seligman E.P., Walker E., F., rozdz. 14 pt. Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych, w: Psychopatologia, Zysk i S-ka, Warszawa 2003 ((pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

32.Santorski J. (red), Abc psychologicznej pomocy, rozdz. pt. Pomaganie bez oporu (wg Enrighta), Jacek Santorski&CO. Agencja Wydawnicza Warszawa 1993

33.Sęk H., w: Społeczna psychologia kliniczna, cz. II pt: Społeczne uwarunkowania diagnozy klinicznej, cz. III pt: Społeczno - kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej, PWN Warszawa 1993

34.Stefański R., Uzależnienie od amfetaminy: Charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna (str. 93-121) w: Alkoholizm i narkomania, t. 14, nr 1, 2001

35.Sawicka K., Etyczne aspekty terapii i innych form pomocy, Remedium, Nr 12, grudzień 2007

36.Tatarsky A., ,,Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu”, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007

37.Verster A., Bunnig E., Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2004, tekst dostępny na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl w dziale Publikacje

38.Vetulani J., Uzależnienia lekowe: Mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii (str.13-58), w: Alkoholizm i narkomania, t. 14, nr 1, 2001

39.Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ


Literatura ponadobowiązkowa:


1.Chrostek Maj J., Wodowski G., Szczypta naszej nadziei. Leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007, Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń, Kraków 2008

2.Kooyman M., Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2001

3.Kendall P., C., ,,Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji”, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

4.Szukalski B., Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005

5.Stonner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., “Kierowanie“, PWE, Warszawa 2001

6.Stepulak M., Dylematy etyczno - zawodowe psychologa, RW KUL, Lublin 200

7.Szczupaczyński J., Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1999

8.Yalom I., D., Dar terapii, Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2003


O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA