Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
AKTUALNOŚCI
ZESPÓŁ REALIZATORÓW
SUPERWIZORZY/ OŚRODKI STAŻOWE
INFORAMCJE DOTYCZĄCE EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO
WSKAZÓWKI DO STUDIUM PRZYPADKU
LITERATURA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
                                                                                                                                                                                                                                            
29.03.2021r.

Informujemy  o zakończeniu naboru do kolejnej edycji ( XVI)  szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

18.02.2021r.

Informujemy,że trwa nabór do grupy szkoleniowej XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia-szczegóły naboru i organizacji szkolenia-poniżej.


28.01.2021r.

OGŁASZAMY NABÓR NA XVI EDYCJĘ SZKOLENIA W DZIEDZINIE UZALEŻNIENIA
rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii


Informujemy, że w wyniku procedury konkursowej 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ,

                                         Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice, uzyskało uprawnienia                 

                                                                                                                                              do prowadzenia
szkoleń w dziedzinie uzależnienia w zakresie:                                                                                                                                             
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.  
Szkolenia realizowane przez PTZN o/Katowice będą zgodne z treścią:

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
 

Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w zasadach prowadzenia szkoleń - najistotniejsze z nich to:

  •  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  (zwane dalej KBPN) jako jedyna instytucja w Polsce została uprawniona do przyznawania rekomendacji do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia,sprawowania nadzoru nad szkoleniem, oraz przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                    
  • Program szkoleniowy został zintegrowany i obejmuje zagadnienia dotyczące psychoterapii uzależnienia od narkotyków, alkoholu, uzależnień behawioralnych ,oraz psychoterapii osób bliskich osób uzależnionych
  • Program przygotowuje do państwowego egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, w zależności od posiadanego wykształcenia ,w jednolitej ścieżce szkoleniowej ,bez podziału na szkolenie w zakresie psychoterapii etapu podstawowego i psychoterapii etapu pogłębionego

                                                      W związku z kolejnymi palnowanymi zmianami w procesie certyfikacji , XVI edycja  będzie ostatnim szkoleniem organizowanym przez PTZN w Katowicach.
Aktualnie w podobnej  sytuacji są wszystkie rekomendowane podmioty szkolące w Polsce.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w XVI Edycji szkolenia PTZN

 

(II EDYCJA-SU/07/2019/02 – oznaczenie KBPN)

 

w dziedzinie uzależnienia

w zakresie:

 

1. specjalista psychoterapii uzależnień

 

2. instruktor terapii uzależnień

SZKOLENIE:

■ przygotowuje do państwowego egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez KBPN w Warszawie-Certyfikat uzyskany w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu honorowany jest przez NFZ

■ przeznaczone jest dla osób pracujących lub planujących pracować zawodowo w podmiocie prowadzącym leczenie, rehabilitację lub psychoterapię osób uzależnionych ( alkohol, narkotyki, uzaleznienia behawioraln i ich bliskich.                        .

     PROGRAM i REALIZACJA SZKOLENIA ( szczegóły programu Rozporządzenie MZ z 17.04.2019r) 

I  część szkolenia – część  dydaktyczna        

 

BLOKI

programowe

Program                                                                                                           

 szkolenia obejmuje:

 

Organizacja sesji szkoleniowych

   
Miejsce realizacji                                         

Trening interpersonalny

50 godz.

                                                            2 sesje pięciodniowe( obowiązuje obecność 100%)

sesja wyjazdowa-Wisła

  cała grupa mieszka w obiekcie gdzie realizowany jest trening

Trening intrapsychiczny

50 godz.

Wykłady

min.90 godz.

 18 sesji                                      (obowiązuje obecność min.80%):   - sesje raz w miesiącu                                              - sesje trzy lub czterodniowe , w tym weekend,                                            -  dłuższe przerwy wakacyjne

 

Katowice-centrum

baza dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Warsztaty

 

 

min.450 godz.

 II część szkolenia

 

Staż

 

min.80 godz.

- realizowane po części dydaktycznej  i zgodnie z zasadami KBPN

( obowiązuje obecność 100%)

Ośrodki stażowe                             z listy placówek rekomendowanych przez KBPN

Superwizja

min.80 godz.

- realizowane po części dydaktycznej i zgodnie z zasadami KBPN  ( obowiązuje obecność 100%)

Miejsce uzgodnione  z superwizorem z listy superwizorów KBPN

 

orientacyjny czas trwania szkolenia-projekt: od maj 2021r. do marzec 2023r.- I część + ok.12 miesięcy- II część ; projekt programu naszego szkolenia znajduje sie poniżej"do pobrania"

Szczegółowy, obowiązujący program szkolenia i zasady szkolenia zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień i na stronie KBPN : www.narkomania.gov.pl

■  PTZN realizuje obowiązujący program szkolenia w dziedzinie uzależnień, w ramach którego uczestnicy nabywają umiejętności diagnozy, psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych, jak też członków ich rodzin ( program części teoretycznej szkolenia jest niemal jednolity dla  zakresu ”specjalista” i „instruktor”).

■  I część ( projekt) część wykładowa na początku szkolenia realizowana będzie w formie on-line + pierwsza sesja ( maj) i dalsza część warsztatowa (od jesieni) w formie zjazdów w Katowicach; sesje treningowe planowane są jako wyjazdowe dla całej grupy.                 Po doświadczeniach związanych z pandemią ( realizacja poprzedniej edycji), jesteśmy przygotowani do bieżącego dostosowywania formy szkolenia do aktualnej sytuacji .                                                                     

 PTZN organizuje i prowadzi I część szkolenia i uczestniczy w organizacji II części szkolenia.   ■  Zespół realizatorów programu tworzą wysokiej klasy specjaliści , posiadający znaczące doświadczenie dydaktyczne i kliniczne: pracownicy naukowi, superwizorzy, trenerzy, lekarze, specjaliści psychoterapii uzależnień z długoletnim stażem ; informacje o realizatorach na naszej stronie: www.ptzn.katowice.pl

WARUNKI rekrutacji na SZKOLENIE

Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii , Art..27.ust.7 i 8

 

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 


posiadanie conajmniej średniego wykształcenie


posiadanie wykształcenia wyższego uzyskanego na kierunkach innych niż wymienione w kolumnie obok

 

posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po  studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia

UWAGA !:   -osoby z dyplomem licencjackim i osoby w trakcie ostatnich lat studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej, kwalifikowane będą warunkowo do realizacji programu szkolenia w zakresie ”Specjalista”

- do egzaminu z zakresu Specjalista może przystąpić tylko osoba, która uzyskała tytuł magistra i zrealizowała staż i superwizję w tym zakresie

- uczestnik ma 4 lata od rozpoczęcia szkolenia na przystąpienie do egzaminu, w tym czasie musi uzupełnić studia i uzyskać tytuł magistra ; jeśli uczestnik nie spełni tego warunku będzie mógł przystąpić do egzaminu w zakresie instruktora terapii uzależnień.

  uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do okazania oryginałów dokumentów uprawniających ich do  kwalifikacji na szkolenie w wyznaczonym terminie  

 

 

■  Pozostałe warunki dotyczące rekrutacji i realizacji:

- rekomendujemy , aby osoby z doświadczeniem własnego uzależnienia rozpoczęły szkolenie po ukończonym programie terapii własnej i 4 latach  abstynencji.

- podjęcie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w trakcie szkolenia

- realizacja szkolenia zgodna z zasadami i programem szkolenia , terminowe finansowanie szkolenia

  Podstawą uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest: spełnienie warunków regulaminowych realizacji szkoleniawniesienie wymaganych opłat  →  zaliczenie  wszystkich bloków programowych szkolenia (części I i II)   →  pozytywny wynik egzaminu składanego przed Komisją Egzaminacyjną  powołaną przez KBPN  w Warszawie.

KOSZTY szkolenia

 

 

 

 

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

                                                                                        

Instruktor  terapii uzależnień

Pierwsza część  szkolenia

obejmująca:  trening interpersonalny  i intrapsychiczny, część wykładową i część warsztatową           

12 400zł

płatne w ratach

2 000zł płatne po zakwalifikowaniu na szkolenie + 8 rat x 1 300zł  płatne co  2 miesiące zaczynając od czerwca 2021r. 

12 200zł

płatne w ratach  jak obok    

  (ostatnia rata w wys.1 100zł)                                                  

■ koszty podane w tabeli zawierają także koszty: obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkolenia , materiałów szkoleniowych, ewaluacji ,oraz sprawdzianów wewnętrznych

■ koszty podane w tabeli nie zawierają kosztów:

- zakwaterowania i wyżywienia w czasie treningów – ok.400zł dla jednego treningu (nocleg+ śniadanie i obiad )

- kosztów zakwaterowania, dojazdów , wyżywienia, cateringu w czasie pozostałych sesji szkoleniowych

- kosztów egzaminu certyfikacyjnego ( koszty te przy każdej edycji egzaminu ustala KBPN , które organizuje egzamin)

    

 

 

Instruktor  terapii uzależnień

Specjalista psychoterapii  uzależnień

Druga część szkolenia: obejmująca:

       staż → 80 godz.                superwizja → 80 godz.

 

                                                                                         koszty zależne od aktualnych w 2023r. stawek ośrodków stażowych i superwizorów, oraz stawek rekomendowanych przez KBPN – przewidywalny koszt ok.3 000zł

     Koszty płatne w ratach w drugiej części szkolenia

Cena stażu obejmuje opiekę merytoryczną opiekuna stażu, nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika podczas stażu. Cena superwizji klinicznej obejmuje koszty 80 g. superwizji, nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika podczas superwizji.

■ Dyrektor KBPN może zorganizować konkurs na dofinansowanie szkolenia uczestnikom (warunki konkursu zamieszczane są na stronie internetowej KBPN). W przypadku gdy uczestnik szkolenia otrzyma dofinansowanie ze środków KBPN, koszt II części jest odpowiednio pomniejszony o wysokość dofinansowania z KBPN. 

ZGŁOSZENIA  I OPŁATY                                                

  Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na Szkolenie proszeni są o wysłanie listem priorytetowym  wypełnionego i podpisanego ZGŁOSZENIA  wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany adres:

ADRES: Polskie   Towarzystwo  Zapobiegania  Narkomanii  oddział Katowice,

40-009  Katowice   ul. Warszawska 19 , z dopiskiem " Szkolenie XVI"                                                                      Prosimy o nie wysyłanie zgłoszeń pocztą e-mail.

  Organizator szkolenia analizuje przesyłane zgłoszenia i dokumenty , decyduje o kwalifikacji  i powiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

Osoby zakwalifikowane 

  1. zostaną powiadomione telefonicznie i/lub e-mailowo o tym fakcie, oraz otrzymają pismo kwalifikacyjne wraz z umową szkoleniową
  2. będą zobowiązane do dokonania wpłaty raty za szkolenie w wys. 2000zł , w wyznaczonym terminie określonym w piśmie kwalifikacyjnym
  3. będą zobowiązane do odesłania organizatorowi podpisanej umowy szkoleniowej w wyznaczonym terminie określonym w pismie kwalifikacyjnym

  Wpłata pierwszej raty i zawarcie umowy szkoleniowej są jednoznaczne z przystąpieniem do szkolenia i wpisaniem na listę uczestników grupy szkoleniowej. W razie odstąpienia od umowy (rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu) po wpisaniu na listę uczestników szkolenia, kwota zwracana uczestnikowi będzie pomniejszona o 500 zł tytułem kosztów organizacyjnych  i przygotowawczych do szkolenia.

  Braki w zakresie dokonania wpłaty pierwszej raty, bądź nie odesłanie podpisanej umowy w wymaganym terminie , skutkować będą odmową wpisania na listę uczestników grupy szkoleniowej XVI edycji.

  W sytuacji nie uruchomienia szkolenia przez organizatora, uczestnik otrzyma zwrot wszystkich kwot wpłaconych na poczet szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                ■  O przyjęciu na szkolenie decydują: ograniczenia wielkości grupy szkoleniowej ( ok.20 osób) , kolejność zgłoszeń , spełnienie wymaganych warunków, przesłanie pełnej dokumentacji , dokonanie wymaganej  wpłaty pierwszej raty i zawarcie umowy szkoleniowej.

■  Planowany początek szkolenia maj 2021r. po zebraniu wymaganej grupy uczestników z potwierdzoną wpłatą pierwszej raty. 

Będziemy informować o stanie rekrutacji na naszej stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl 

■ Osoby niezakwalifikowane będą poinformowane o tym fakcie przez organizatora. 

Prosimy o dokładną analizę warunków rekrutacji oraz realizacji szkolenia  i  przemyślaną decyzję dotyczącą zgłoszenia na szkolenie.  

Projekt programu szkolenia - do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

KONTAKT w sprawie szkolenia

W sprawach dotyczących szkolenia można kontaktować się z osobami kierującymi szkoleniem:


   MAŁGORZATA   POLECIŃSKA  →  kom. 880 433 668;     e-mail:  rzata@tlen.pl 

  JOLANTA  FURA → biuro szkolenia PTZN  kom. 603 480 465 ( w g.12.00-18.00)

                                                                            e-mail: tzn.katowice@neostrada.pl             


 

INFORMACJE  O REALIZATORACH i zadaniach w programie szkolenia

 

 

Wykładowcy XVI edycji

 

Zadania w programie

 

1.

dr  MARIA JOHN-BORYS – psycholog ,psychoterapeuta, wieloletni Kierownik Pracowni Psychologii  Kliniczno- Wychowawczej Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Śląskiego ,  trener i superwizor treningu  PTP, wykładowca Uniwersytetu SWPS

 

wykłady, warsztaty, treningi, seminaria

2.

 

dr nauk med. AGNIESZKA PISARSKA - psycholog, doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

          wykład,                      warsztat

3.

 dr BERNADETA LELONEK-KULETA – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący (certyfikat nr 83), adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej KUL w Lublinie, badacz hazardu patologicznego i uzależnień od nowych technologii          

 wykład ,                         warsztat

4.

dr nauk med.  KRZYSZTOF KRYSTA  psychiatra ,pracownik Katedry i  Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, z doświadczeniem w pracy z osobami z podwójną diagnozą  

 

wykłady

5.

dr nauk przyr. IRENEUSZ KAFLIK –psycholog kliniczny, psychoterapeuta, lider Grup Balinta, Ośrodek Usług Psychologicznych w Częstochowie

 

warsztaty

6.

JOLANTA FURA – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik katowickiego oddziału PTZN - Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach,

wykłady ,warsztaty , kierownik szkolenia

7.

MAŁGORZATA  POLECIŃSKA- psycholog, specjalista psychoterapii  uzależnień, trener treningu psychologicznego PTP, superwizor, mediator, wykładowca Uniwersytetu SWPS - Ośrodek  Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  w Czechowicach-Dziedzicach,                                                                                     

 wykłady, warsztaty, treningi, superwizja, kierownik szkolenia

8.

MAŁGORZATA   KOWALCZE – psycholog kliniczny , psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  superwizor , trener PTP , wykładowca Uniwersytetu SWPS Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze , wykładowca Uniwersytetu SWPS

 

wykłady, warsztaty, treningi, superwizja

9.

 EWA ORZEŁ-MANTHEY– psychoterapeuta certyfikat SNPiTR PTP, specjalista psychoterapii uzależnień  certyfikat PARPA, terapeuta psychodramy certyfikat PAFE  - Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach

 

warsztat

10.

MAŁGORZATA MATUSIK - BELIK – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Raciborzu.                       

wykłady,

warsztaty

11.

AGNIESZKA  KOLANO – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, wykładowca Uniwersytetu SWPS - Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze                                                                                                        

 

wykłady,                  warsztaty

12.

HALINA BULSKA-SOBUSIK - psycholog , specjalista psychoterapii uzależnień,  specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Poradnia  Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Wspóluzależnień Szpital Powiatowy w Zawierciu; psychoterapeuta w procesie certyfikacji.

 

warsztaty

13.

EWA  ZAJĄC-ŁĘKAWA – pedagog, socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta TPB w trakcie certyfikacji, Ośrodek Leczenia Uzależnień Primum Vivere w Kozach

treningi

14.

BARTOSZ  SZETELA – lekarz, specjalista chorób zakaźnych, specjalista psychoterapii uzależnień ,asystent w Klinice i Katedrze Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

wykłady

15.

ANDRZEJ  KŁODA – specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikat SNPiTR PTP, kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Cieszynie                            

 

wykłady

17.

MICHAŁ KURDZIEJ- psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, Centrum Psychiatrii w Katowicach

 

wykład

18.

KRZYSZTOF  CZEKAJ – pedagog , specjalista psychoterapii uzależnień , superwizor, trener dialogu motywującego, wykładowca Uniwersytetu SWPS - Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach

 

wykłady, warsztaty, superwizja

 

19

PIOTR  WIECZORKOWSKI– psycholog kliniczny , psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,- Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze     

 GRZEGORZ  ROMANOW- specjalista psychoterapii uzaleznień , prawnik, ZAkład Lecznictwa odwykowego "Szansa"                                                                                                     

 warsztaty
wykłady
                                 XVI edycji wykłady

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.01.2021r.

Informujemy ,że w styczniu 2021r .będziemy ogłaszać rekrutację do nowej grupy szkoleniowej - planowany początek szkolenia- po zebraniu grupy szkoleniowej→ prawdopodobne kwiecień/maj 2021r.


30.12.2020r.

 

Życzymy wszystkim normalnego i kolorowego Nowego Roku ! **********
pełnego radosnych spotkań, pogodnych nastrojów, swobodnych podróży i dobrych zdarzeń.

Jolanta Fura
Małgorzata Polecińska

 


18.11.2020r.

 UWAGA!!  Informujemy,że z powodu sytuacji epidemioligicznej w kraju nie będziemy do końca roku organizować naboru do nowej edycji szkolenia.

17.11.2020r.

Informujemy ,że sesja listopadowa XV edycji szkolenia będzie realizowana w formie on-line na platformie zoom - szczegóły w zakładce  "Informacje organizacyjne dla uczestników"


08.07.2020r.


           Informujemy,że po okresie zajęć on-line wracamy do realizacji szkolenia w bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami.
         Pierwsza sesja w Katowicach odbędzie się w dniach 09-12.07.2020r.- szczegóły sesji w zakładce "Informacje organizacyjne dla uczestników" i w informacjach przesyłanych do uczestników pocztą  e-mail.

 

          Adres realizacji sesji szkoleniowych w Katowicach:

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Katowice, ul. Jordana 18 

(to miejsce prowadzenia zajęć w ramach naszego szkolenia,  nie jest to adres do jakiejkolwiek korespondencji związanej ze szkoleniem !! )                                                                                 

 

                                                                                                                                                                     05.05.2020r.

Informujemy ,że dnia 03.05.2020r. odbyło się inauguracyjne/informacyjne  spotkanie grupy  XV edycji szkolenia,  w formie on-line.
Kolejne spotkania szkoleniowe dla  XV edycji będą się odbywały zgodnie z terminami i tematyką podaną na zakładce " Informacje organizacyjne dla uczestników"

 
 
06.04.2020r.

Z przykrością   informujemy ,że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związanymi z tym zagrożeniami / ograniczeniami nie możemy zorganizować kwietniowej sesji szkolenia mimo, że wszystko mamy gotowe.                                                                                      SESJA KWIETNIOWA ZOSTAJE ODWOŁANA. 

Ale SZKOLENIE-XV edycja - JEST AKTUALNE.  Szukamy optymalnych rozwiązań  dla organizacji szkolenia i chcemy jak najszybciej przekazywać Państwu informacje , aby z powodu szkolenia nie pogłębiać napięcia jakie przeżywają wszyscy w zaistniałej sytuacji.

Przeorganizowywanie szkolenia to trudna praca dla nas i niewygoda dla uczestników- wszyscy wolelibyśmy , aby zmian było jak najmniej.  Ale życie napisało i nadal pisze swoje zaskakujące scenariusze - staramy się do nich dostosować  tak , aby zrealizować nasze wspólne plany.  Zrobimy wszystko co możliwe , aby poprowadzić szkolenie wprowadzając tylko niezbędne zmiany i zachowując jego jakość .


UWAGA !!! Aktualne informacje o szkoleniu wysłamy wszystkim uczestnikom na podane przez nich adresy e-mail. Jeśli ktoś wiadomości nie dostał, prosimy:
1.poszukać w SPA-mie  ( z doświadczenia wiemy ,że wiadomości od nas czasem tam lądują-stąd prośba o zakwalifikowanie podanych adresów organizatora jako " bezpiecznych" ,czy " zaufanych")
lub jeśli nadal wiadomości nie będzie:
2.skontaktować się telefonicznie: tel.880 433 668  - w celu wyjaśnienia sytuacji


19.03.2020r.

 

Informujemy  uczestników  XV edycji  szkolenia , że w związku z sytuacją epidemiologiczną  w kraju i związanymi z tym zagrożeniami / ograniczeniami, jesteśmy w trakcie przygotowania alternatywnego wariantu harmonogramu sesji szkoleniowych.

 

Jeśli nie będziemy mogli zorganizować zjazdu kwietniowego –zrezygnujemy z tego spotkania i przeorganizujemy tematykę kolejnych sesji  „dokładając” sesję sierpniową- teraz to wydaje się najlepszym  wyjściem.

 

Prosimy o wyrozumiałość , współpracę  i nie planowanie wyjazdów urlopowych w drugiej połowie sierpnia ( dokładny termin alternatywnego zjazdu podamy wkrótce - po ustaleniach z wykładowcami i uczelnią)

 

Ostateczną decyzję co do wariantu realizacji zjazdów podejmiemy biorąc pod uwagę rozwój sytuacji  - będziemy z Państwem w kontakcie e-mail na ten temat.

 

 

Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju

 

Jolanta Fura

 

Małgorzata Polecińska

 


                        

16.03.2020r.

Informujemy ,że mamy zamkniętą listę osób na szkolenie w 2020r. - na XV edycję. Wszystkim osobom zgłoszonym na szkolenie dziękujemy za gotowość współpracy z PTZN.   Niestety nie zdołaliśmy przyjąć wszystkich z listy rezerwowej.
 Osoby z listy rezerwowej zapraszamy w roku przyszłym - będą miały miały gwarancję przyjęcia na kolejną edycję!
Nabór jak zawsze ogłosimy na naszej stronie internetowej- prosimy o sprawdzanie informacji na ten temat od grudnia 2020r.

Osoby zainteresowane szkoleniem w roku przyszłym mogą przesłać do nas Formularz kontaktowy ( na dole strony-do pobrania ) - do przekazywania informacji o następnym szkoleniu.

 
24.02.2020r.

Informujemy , że mamy zamknietą litę osób zakwalifikowanych na szkolenie.Termin wpłat pierwszych rat za szkolenie dla tych osób to 03.03.2020r.To ostatecznie zweryfikuje grupę szkoleniową.  Osoby zainteresowane szkoleniem - XV edycją aktualnie  możemy umieszczać na liście rezrwowej, którą uruchomimy w razie wolnych miejsc.
Osoby zainteresowane listą rezerwową prosimy o kontakt e-mail: rzata@tlen.pl


17.01.2020r.

 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  ZAPOBIEGANIA  NARKOMANII oddział w Katowicach informuje że trwa nabór na szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień- w 2020r.- XV edycja

Informujemy, że w wyniku procedury konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzonej w 2019r.,   Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice ,uzyskało uprawnienia  do prowadzenia 2 edycji szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie:                      
                                                                              specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.                                                                                                                                          
Szkolenia realizowane przez PTZN będą zgodne z treścią: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w zasadach prowadzenia szkoleń - najistotniejsze z nich to:

  •  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  (zwane dalej KBPN) jako jedyna instytucja w Polsce została uprawniona do organizowania konkursów dla podmiotów na uzyskanie rekomendacji do prowadzenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień, przyznawania rekomendacji, sprawowania nadzoru nad szkoleniem oraz przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych.Od 2020.r PARP-a utraciła te uprawnienia.                                                                  
  • Program szkoleniowy został zintegrowany i obejmuje zagadnienia dotyczące psychoterapii uzależnienia od narkotyków, alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz psychoterapii osób bliskich osób uzależnionych
  • Program przygotowuje do egzaminu w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w zależności od posiadanego wykształcenia w jednolitej ścieżce szkoleniowej bez podziału na szkolenie w zakresie psychoterapii etapu podstawowego i psychoterapii etapu pogłębionego, oraz bez podziału na Moduł I i Moduł II

 

KONTAKT

 

W sprawach dotyczących szkolenia można kontaktować się z osobami kierującymi szkoleniem: 

 

 

 

  JOLANTA  FURA – biuro szkolenia PTZN    tel.  32- 206 82 17   w godz.15.oo – 18.oo

 

   MAŁGORZATA   POLECIŃSKA      tel.  kom.  880 433 668;     e-mail:  rzata@tlen.pl                                                                                                 

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 listopad 2019r.

!!  Informujemy ,że Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice uzyskało rekomendację  Krajowego Biura ds.Przeciwdziłania Narkomanii do realizacji
specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień. Po 14 latach działalności szkoleniowej , możemy nadal prowadzić kolejne szkolenia (aktualnie  jest realizowana XIV edycja).
Wkrótce więc ogłosimy rekrutację do XV edycji szkolenia.
Planujemy rozpoczęcie  szkolenia wiosną 2020r.- po zebraniu grupy szkoleniowej.
Wszelkie informacje z tym związane zamieszczane będą na tej stronie internetowej. Prosimy osoby zainteresowane o bieżące śledzenie wiadomości.


11 pażdziernik 2019r.


Informujemy ,że dnia 17 kwietnia 2019r. decyzją Ministra Zdrowia weszło w życie nowe  Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia . Rozporządzenie to reguluje zasady i program szkolenia przygotowującego do zdobycia certyfikatu instruktora terapii i specjalisty psychoterapii uzależnień , określa jedną ścieżkę szkoleniową dla wszystkich terapeutów uzależnień ( poprzednio realizowane były dwie różne ścieżki szkoleniowe-dla terapeutów pracujących w terapii uzależnienia od alkoholu i osobna ścieżka dla terapeutów pracujących w terapii uzależnienia od narkotyków)
Od maja 2019r. jedyną instancją właściwą do wydawania rekomendacji na prowadzenie  szkoleń w dziedzinie uzależnień, jest Krajowe Biuro dz.Przeciwdziałania Narkomanii.
Zmiany te spowodowały utratę wszystkich  rekomendacji dotychczasowych podmiotów szkolących ( zarówno "alkoholowych" jak i "narkotykowych") i uruchomienie nowej procedury konkursowej w KBPN, która jest w trakcie realizacji do końca listopada 2019r.
W praktyce oznacza to, że:
- szkolenia rozpoczęte do 2019r. przez poprzednio rekomendowane podmioty szkolące ( zarówno przez KBPN jak i przez PARPA) są kontynuowane zgodnie z zasadami i programem "starego" Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
- do rozstrzygnięcia aktualnego konkursu w KBPN i wyłonienia nowych podmiotów szkolących, nikt w Polsce nie ma uprawnień do naboru i uruchamiania nowych szkoleń w dziedzinie uzależnień , przygotowujących do uzyskania państwowego certyfikatu
- po zakończeniu procedury konkursowej i po uzyskaniu rekomendacji KBPN - nowe podmioty szkolące będą uruchamiały nowe szkolenia i realizowały je na nowych zasadach i według nowego programu

Informujemy , że PTZN o/Katowice złożyło program na konkurs do KBPN i czekamy na jego rozstrzygnięcie.


Rozporządzenie MZ z 2019r.- pobierz 

 
Aktualnych informacji na temat szkoleń prosimy szukać na naszych stronach internetowych i na stronach KBPN
( tel.22 855 54 58)

Kontakt w sprawie szkolenia: tel.32 206 82 17 (g. 15.00-18.00) ; tel. 880 433 668 ; rzata@tlen.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA