O NASNASZA OFERTANASZ ZESPÓŁAKTUALNOŚCISZKOLENIE - specjalista/instruktor terapiiCZYTELNIAGALERIEForumLINKIKONTAKT
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ODDZIAŁ KATOWICE
AKTUALNOŚCI
ZESPÓŁ REALIZATORÓW
SUPERWIZORZY/ OŚRODKI STAŻOWE
INFORAMCJE DOTYCZĄCE EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO
WSKAZÓWKI DO STUDIUM PRZYPADKU
LITERATURA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii

Kontakt w sprawie szkolenia: 32 206 82 17 (g. 15.00-18.00) ; 880 433 668 ; rzata@tlen.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualnie w realizacji → XIII edycja szkolenia → od: marzec 2019r. do: grudzień 2019r.- część: staże i superwizje
                           oraz  XIV edycja szkolenia → od: grudzień 2018r. do: marzec 2020r.- część teoretyczna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.04.2019r.

Informujemy ,że mamy zamkniętą grupę szkoleniową
XIV Edycji szkolenia dla terapeutów uzależnień i specjalistów psychoterapii uzależnień.
Szkolenie jest w trakcie realizacji od grudnia 2018r.


Informujemy ,że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego zasady i program szkolenia przygotowującego do zdobycia certyfikatu instruktora terapii i specjalisty psychoterapii uzależnień, aktualnie żaden podmiot szkolący w Polsce nie ma uprawnień do uruchamiania nowych szkoleń. 


Aktualnych informacji na ten temat prosimy szukać na  stronach
internetowych, naszych KBPN 
W sprawie nowego naboru - prosimy o kontakt: wrzesień/październik 2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UWAGA !!!  w związku z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii , z dniem 21.08.2018r. następuje zmiana warunków rekrutacji na szkolenie dla specjalistów terapii uzależnień.

  Informujemy ,że osoby  które złożyły dokumenty do XIV edycji szkolenia, lub planują to zrobić , obowiązują już nowe warunki rekrutacji.

Uaktualnione informacje o warunkach rekrutacji na XIV edycję szkolenia - poniżej

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Oddział w Katowicach

 XIV Edycja Specjalistycznego Szkolenia

w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

w zakresie:

1. INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

2. SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub planujących pracować zawodowo w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków


Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez

 

Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzyskany w naszym szkoleniu certyfikat jest honorowany

przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

PROGRAM

Szkolenie dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień jest realizowane w dwóch wersjach i

obejmuje treści programowe określone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ( KBdsPN )

I rok szkolenia

BLOKI


programowe

Osoby, które nie pracowały w terapii osób uzależnionych od narkotyków, lub pracowały mniej niż 2 lata realizują Program poszerzony:           I + II Moduł

Osoby mające więcej niż 2 lata doświadczeń w terapii osób uzależnionych od narkotyków  realizują                          Program podstawowy:                II Moduł

Trening interpersonalny
min.40godz.
min.40godz.
Trening intrapsychiczny
min.40godz.
min.40godz.
Wykłady + warsztaty+ seminaria
min.400 godz.
min.250 godz.

Staż

120godz.


II rok
szkolenia


Staż


80 godz.

80 godz.
Superwizja
70 godz.
70 godz.

 

WARUNKI niezbędne do rekrutacji na SZKOLENIE

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 średnie wykształcenie

■ dla osób chcących realizować szkolenie w zakresie II Modułu →dodatkowo: poświadczenie o co najmniej dwuletniej praktyce w terapii osób uzależnionych od narkotyków

►dla osób chcących realizować szkolenia w zakresie I+II modułu :                                 ■ licencjat *   lub                                             rozpoczęte / ukończone studia wyższe na kierunkach * :praca socjalna, pedagogika, psychologia,pedagogika specjalna, socjologia,resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie,teologia, filozofia , pielęgniarstwo , oraz osoby z zawodowym tytułem lekarza                                             ► dla osób chcących realizować szkolenie w zakresie II Modułu → dodatkowo: poświadczenie o co najmniej dwuletniej praktyce w terapii osób uzależnionych od narkotyków

UWAGA : 
* egzamin certyfikacyjny z zakresu specjalista psychoterapii uzależnień może zdawać tylko osoba, która ukończyła studia magisterskie; osoby , które nie bedą kontynuować studiów magisterskich , będą mogły zdawać egzamin z zakresu "instruktor"

■ osoby z doświadczeniem własnego uzależnienia – warunek przyjęcia na szkolenie to minimum 4 lata abstynencji i ukończony program terapii własnej

■ uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w okresie do 4 lat od rozpoczęcia szkolenia

Podstawą uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest : spełnienie warunków regulaminowych → wniesienie wymaganych opłat → zaliczenie wszystkich bloków programowych szkolenia → zaliczenie egzaminu wewnętrznego →zaliczenie egzaminu składanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez KBdsPN w Warszawie 

KOSZT pierwszego roku SZKOLENIA- część dydaktyczna

 

Program poszerzony:                    I + II Moduł

koszty części dydaktycznej

i treningowej      oraz         stażu (120 godz.)

pierwszy rok szkolenia

 Program podstawowy:       II Moduł

koszty części dydaktycznej

i treningowej 

pierwszy rok szkolenia


Płatności

pierwszy rok szkolenia -

raty kwartalne

 Instruktor terapii uzależnień


7200zł+460zł(staż)


5600zł

płatne w

4 ratach

 Specjalista psychoterapii uzależnień


7500zł+460zł(staż)


5900zł

płatne w

4 ratach

 

KOSZT drugiego roku    SZKOLENIA –                          staż i superwizja

KBdsPN dofinansowuje uczestnikom drugi rok szkolenia( staż + superwizja) – zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronach:www.narkomania.gov.pl.

Brak kosztów w sytuacji uzyskania dofinansowania

Koszty drugiego roku bez dofinansowania to 1860zł –instruktorzy i specjaliści.- zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronach:www.narkomania.gov.pl

Płatne w dwóch ratach w drugim roku szkolenia

■ koszty zakwaterowania , wyżywienia i dojazdów pokrywają uczestnicy szkolenia we własnym zakresie
■ dla realizacji superwizji niezbędny jest terapeutyczny kontakt z pacjentami uzależnionymi od narkotyków

INFORMACJE o SZKOLENIU PTZN

Zajęcia dydaktyczne

 w Katowicach - baza dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego-centrum Katowic

Treningi

w Wiśle ( Beskid Śląski)  - !! w czasie treningów cała grupa szkoleniowa mieszka     w miejscu realizacji treningu

Staże

w placówkach stażowych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Superwizje

w miejscu uzgodnionym z wybranym superwizorem ( z krajowej listy superwizorów)

■ Część dydaktyczna programu będzie realizowana w trybie sesji trzy lub czterodniowych - w tym weekend, raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną).

■ Szczegółowy, obowiązujący program szkolenia i zasady szkolenia zamieszczone są na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - www.narkomania.gov.pl.

Zespół realizatorów programu składa się z wysokiej klasy specjalistów , posiadających znaczące doświadczenie dydaktyczne i kliniczne : pracownicy naukowi, superwizorzy, trenerzy, lekarze, specjaliści terapii uzależnień z długoletnim stażem ; informacje na naszej stronie: www.ptzn.katowice.pl

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

■ Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Szkolenie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie listem priorytetowym wraz z dokumentami na adres :

PolskieTowarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice,

40-009 Katowice ul. Warszawska 19 , z dopiskiem„Szkolenie XIV” 

■ Szkolenie prowadzone jest w małych grupach, dlatego ilość miejsc jest ograniczona - prosimy o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń; o przyjęciu na Szkolenie decyduje spełnienie wymaganych warunków, pełna dokumentacja i kolejność zgłoszeń.

Planowany początek szkolenia –  po zebraniu grupy szkoleniowej, najpóźniej styczeń/luty 2019r.,  będziemy w tej sprawie w kontakcie z osobami z listy osób zgłaszajacych się na szkolenie

Osoby przyjęte na Szkolenie :

1. zostaną powiadomione telefonicznie i e-mailowo o przyjęciu na szkolenie ,o szczegółowym programie zajęć, oraz o miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć – będzie to możliwe po zebraniu grupy szkoleniowej – będziemy państwa informować o stanie rekrutacji na naszej stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl )

2. będą zobowiązane do dokonania wpłaty I raty za szkolenie w wyznaczonym terminie

3. na pierwszej sesji szkoleniowej otrzymają szczegółowy program i całoroczny harmonogram szkolenia
KONTAKT

W sprawach dotyczących szkolenia można się kontaktować z osobami kierującymi szkoleniem:

 

JOLANTA FURA – biuro szkolenia PTZN tel. 32- 206 82 17 w godz.15.oo – 18.oo

MAŁGORZATA POLECIŃSKA tel. kom. 880 433 668 ; e-mail: rzata@tlen.pl

Uwaga!!  

 

13. Do zgłoszenia proszę dołączyć następujące dokumenty:

ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjat lub studia magisterskie na wskazanych kierunkach) lub zaświadczenie z uczelni o byciu w trakcie realizacji studiów magisterskich,  lub ksero dokumentu ukończenia szkoły średniej (instruktorzy) 

osoby starające się o rekrutację na II moduł szkolenia wpis do formularza zgłoszeniowego o stażu pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków,  z potwierdzeniem przełożonego i/lub zaświadczenia o stażu pracy z osobami uzależnionymi z poprzednich miejsc pracy (jeśli były), w wypadku wolontariatu –proszę załączyć kopię umowy, lub zaświadczenie określające okresy pracy ,tygodniowy wymiar godzin i zakres wykonywanych w ramach tych godzin obowiązków/zadań 

 

zaświadczenie o zrealizowanych treningach (jeśli były realizowane w ramach innego szkolenia) 

 
  • Formularz wraz z dokumentami  należy wysyłać na adres: 
  • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice, ul.Warszawska 19,  "Szkolenie XIV "
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków po zrealizowaniu bloku dydaktycznego, warsztatowego i treningowego oraz pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym.
  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień ,lub Instruktora Terapii Uzależnień– po pozytywnie zdanym egzaminie na zasadach określonych przez §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Szkolenie uprawnia:

  • do pracy w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień, które jest wpisane na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 zawód medyczny, ochrona zdrowia.
  • do ubiegania się w sądzie o wpis na listę biegłych  ds. uzależnień od narkotyków.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


!!!  ZMIANY dotyczące szkolenia w znowelizowanej USTAWIE o przeciwdziałaniu narkomanii.


W dniu dzisiejszym (21 sierpnia 2018 roku) weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jej treść przesyłam w załączeniu.

Zawiera ona istotne zmiany w zakresie systemu szkoleń certyfikujących, o które wnioskowało Krajowe Biuro. Dotyczą one zmiany nazwy tytułu „specjalista terapii uzależnień” na „specjalista psychoterapii uzależnień” oraz zawężenia kierunku studiów, po których można ubiegać się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień.

Poniżej przedstawiam wszystkie zapisy ustawy, które dotyczą zmian w systemie certyfikacji:

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

13) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.”;

14) w art. 27:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień może otrzymać osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia spełniły wymogi, o których mowa w ust. 7, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu, nie później jednak niż w okresie roku po uzyskaniu tytułu magistra.”,

c) w ust. 13 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień”;

Art. 3. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień, wydany na podstawie art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, staje się certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień, o którym mowa w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Szkolenia w dziedzinie uzależnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kontynuuje się na zasadach dotychczasowych.

Art. 5. Osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, staje się osobą posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 24a ust. 3, art. 24b ust. 3 oraz art. 27 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ust. 3, art. 24b ust. 3 oraz art. 27 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 44c ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 44c ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1

– jednak nie dłużej niż do dnia 1 maja 2019 r.

 

Co z tego wynika:

- wszyscy specjaliści terapii uzależnień stają się automatycznie specjalistami psychoterapii uzależnień

- instruktorzy terapii uzależnień nadal pozostają instruktorami terapii uzależnień

- certyfikaty specjalistów terapii uzależnień stają się automatycznie certyfikatami specjalistów psychoterapii uzależnień

- Krajowe Biuro nie będzie wymieniać dotychczas wydanych certyfikatów na nowe, będą one ważne i obowiązujące

- wszystkie osoby, które rozpoczęły szkolenie przed wejściem w życie tej nowelizacji kończą szkolenie na starych zasadach, czyli osoby, które nie posiadały wykształcenia kierunkowego wskazanego w nowelizacji mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

- wszystkie osoby zakwalifikowane do szkoleń, które rozpoczną się po 21 sieprnia 2018 roku muszą posiadać wykształcenie kierunkowe wskazane w nowelizacji, zatem jeśli któryś z podmiotów jest na etapie rekrutacji do szkolenia musi wziąć to pod uwagę

- od dnia dzisiejszego do szkolenia na specjalistów psychoterapii uzależnień mogą być rekrutowane jedynie osoby ”które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia”. Osoby nie posiadające wykształcenia uzyskanego na wymienionych kierunkach mogą być rekrutowane do szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie

Dorota Wieczorek
Specjalistka ds. Szkoleń Certyfikowanych


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

www.kbpn.gov.pl