Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
SEMINARIUM PROFILAKTYKA

 

Seminarium dotyczące profilaktyki uzależnień 

„Profilaktyka uzależnień – sprawdzone strategie”


Choć o uzależnieniach i profilaktyce uzależnień od lat mówi się dużo, to jednak nierzadko rodzice lub młodzi ludzie nie wiedzą, gdzie można kierować się, gdy problem już się pojawi lub co można robić, aby zwiększyć szanse na zapobiegnie.

Warto więc w środowiskach, które mają bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi oraz ich rodzinami, nagłaśniać informacje dotyczące profilaktyki uzależnień i skutecznych strategii. Są to: szkoły, Poradnie Pedagogiczno – Psychologiczne, Ośrodki Opiekuńczo – Wychowawcze, Świetlice Środowiskowe.

Do pracowników takich placówek chcielibyśmy dotrzeć z jeszcze szerszą informacją o profilaktyce uzależnień i sprawdzonych programach profilaktycznych, aby mogli oni dalej szerzyć sprawdzone informacje oraz strategie.

Zapraszamy więc do udziału w seminarium „Profilaktyka uzależnień – sprawdzone strategie”

 

W ramach seminarium chcemy przekazać ogólne informacje dotyczące profilaktyki i strategii profilaktycznych oraz szczegółowo przybliżyć trzy programy ujęte w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
Proponujemy programy odwołujące się do różnych poziomów profilaktyki uzależnień, gdyż nasi potencjalni odbiorcy mają kontakt zarówno z osobami, których problematyka uzależnienia w ogóle nie dotyczy, jak i tymi, które już miały kontakt z używkami.

Z zakresu profilaktyki uniwersalnej chcemy przybliżyć program Unpluggeg oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, a z profilaktyki selektywnej program FreD goes net. Są to programy, które sami wdrażamy i prowadzimy od lat.


Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne i akceptowane społecznie. Postrzeganie zachowań ryzykownych takich, jak np. używanie substancji psychoaktywnych, jako dominujących i akceptowanych społecznie sprzyja nasilaniu się tego rodzaju zachowań problemowych. Natomiast przekonanie o małym rozpowszechnieniu zachowań prozdrowotnych zniechęca jednostki do angażowania się w zachowania korzystne dla ich zdrowia.  (https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41#zalozenia)
Grupa docelowa tego programu to uczniowie w wieku 12-14 lat oraz, co bardzo ważne, ich rodzice. Cele szczegółowe to: zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych, nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie. Program mieści się w profilaktyce uniwersalnej, zatem może być kierowany do każdego.

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. System rodzinny charakteryzuje się między innymi ważną cechą – cyrkularnością, która oznacza, że relacje międzyludzkie nigdy nie są jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. W konsekwencji rodzina jest strukturą niesprowadzalną do sumy poszczególnych części, tj. członków rodziny, lecz stanowi dynamiczny system kształtowany przez wzajemne interakcje (de Barbaro, 1999). Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego skutki oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw ojca i matki w stosunku do dziecka (Rembowski, 1972). Program kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich i świadomości intencji, kształtowanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowania innych oraz stawianie jasnych wymagań i granic – rodzicielstwa dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego wszystkich członków rodziny. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wykorzystuje również podstawy teorii pedagogicznej „wychowania bez porażek” Thomasa Gordona (Gordon, 1991), promując ideę wychowania opartego na tworzeniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi, a narzędziem do ich budowania jest „sposób bycia w kontakcie z inną osobą”. (https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow,22#zalozenia)
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży. Realizowany jest jako profilaktyka uniwersalna.

Adresatami programu Fred goes net są młode osoby używające narkotyków w sposób okazjonalny, często „przyłapane” na używaniu lub posiadaniu substancji, uprzednio nie korzystające z żadnej formy pomocy. Zazwyczaj są to osoby, które kwestii używania substancji nie spostrzegają jako problemu lub mają niską świadomość w tym zakresie bądź ich podejście do używania narkotyków lub alkoholu cechuje ambiwalencja. Strategia wczesnej interwencji Fred jest ukierunkowana na udzielanie młodym ludziom wsparcia, identyfikowanie motywacji używania narkotyków oraz wzmacnianie umiejętności oceny ryzyka. Program jest prowadzony z wykorzystaniem metod i „ducha” dialogu motywującego Millera i Rollnicka, który stanowi formę „terapii dyrektywnej skupionej na kliencie, której celem jest rozwiązanie kwestii często ambiwalentnej postawy wobec zmiany zachowania”. Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji. (https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fred,17#cele-programu)
Program powyższy jest więc programem z poziomu profilaktyki selektywnej.


W ramach seminarium chcemy:


 • zapoznać uczestników z tematyką profilaktyki uzależnień

 • wymianić informacje oraz doświadczenia uczestników w obszarze profilaktyki uzależnień

 • dostarczyć  informacji o programach profilaktyki uzależnień (mających naukowe podstawy lub potwierdzoną skuteczność, w tym ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.)

 • przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących 3 rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień tj. FreD goes net; Unplugged; Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • dostarczyć uczestnikom doświadczeń własnych mających przybliżyć w.w programy profilaktyczne

 • zachęcić uczestników do upowszechniania przedstawionych programów w swoich środowiskach lokalnych


 

Do udziału w seminarium kwalifikujemy osoby dorosłe, pracujące z młodymi ludźmi, mające kompetencje do rozpowszechniania przedstawionych w seminarium programów profilaktyki tj. nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych, wychowawców Ośrodków Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Świetlic Środowiskowych.„Profilaktyka uzależnień – sprawdzone strategie” to dwudniowe seminarium, składające się z kilku sesji.

 

Aby dotrzeć do większej grupy odbiorców organizujemy dwie edycje seminarium. W każdej może wziąć udział max 20 odbiorców..

 

I edycja seminarium odbędzie się 18 i 19.11.2019r,  II edycja 5 i 6.12.2019r.

 

Sesje zawierać będą:

 

 1. Wykłady połączone z prezentacją dotyczące profilaktyki uzależnień - omówienie podstaw skutecznej profilaktyki uzależnień, w tym: naukowe podstawy profilaktyki (sprawdzone teorie naukowe określające mechanizmy powstawania i rozwoju uzależnienia od substancji psychoaktywnych), czynniki ryzyka i czynniki chroniące

 2. Zagadnienia o programach profilaktyki uzależnień mających naukowe podstawy lub potwierdzoną skuteczność, w tym ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w formie wykładu oraz wymiany doświadczeń

 3. Wykłady do teorii programu profilaktyki selektywnej Fred goes net (zawierający: założenia teoretyczne/naukowe w zakresie skuteczności przedstawianych oddziaływań w oparciu o uznane koncepcje teoretyczne/naukowe odnoszące się do zachowań problemowych oraz sposób ewaluacji programu) oraz warsztaty wraz ze zdobywaniem doświadczenia własnego dotyczącego realizacji programu

 

 1. Wykłady do teorii programu profilaktyki uniwersalnej Unplugged (zawierający: założenia teoretyczne/naukowe w zakresie skuteczności przedstawianych oddziaływań w oparciu o uznane koncepcje teoretyczne/naukowe odnoszące się do zachowań problemowych oraz sposób ewaluacji programu) oraz warsztaty wraz ze zdobywaniem doświadczenia własnego dotyczącego realizacji programu

 2. Wykłady do teorii programu profilaktyki uniwersalnej Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (zawierający: założenia teoretyczne/naukowe w zakresie skuteczności przedstawianych oddziaływań w oparciu o uznane koncepcje teoretyczne/naukowe odnoszące się do zachowań problemowych oraz sposób ewaluacji programu) oraz warsztaty wraz ze zdobywaniem doświadczenia własnego dotyczącego realizacji programu

 3. Wstęp oraz podsumowanie wraz z ankietami ewaluacyjnymi – ex-ante oraz ex-post

 4. Przerwy kawowe oraz obiadoweSzczegółowy program:

„Profilaktyka uzależnień – sprawdzone strategie” 18 oraz 19.11.2019r.

"Profilaktyka uzależnień – sprawdzone strategie” 5 oraz 6.12.2019rUczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Seminarium realizuje  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Katowice, ze środków finansowanych z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, przy współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie realizacji zadania przez Województwo w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 .                                

Miejsce realizacji: Sala konferencyjno – szkoleniowa PRO Inwest 40 – 142 Katowice ul. Modelarska 10

Nasi realizatorzy:

 

1.

 

 

 

 


 

Barbara Szczyrba - Maroń

 

 

 

 


 

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, certyfikowany realizator programu FreD goes net, za-ce przewodniczącej PTZN Katowice

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 


 

Monika Operchalska

 

 

 

 


 

Pedagog, specjalista terapii uzależnień, specjalista ds. profilaktyki, certyfikowany realizator programów profilaktycznych: FreD goes net, Spójrz inaczej, Debata, Cukierki, Magiczne Kryształy

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


 

Joanna Gwóźdź

 

 

 

 


Certyfikowany realizator programów profilaktyki: Unplugged, Spójrz inaczej, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
Certyfikowany trener


 

 

 

 


 

4.

 

 

 

 


 

Ewa Kałuża

 

 

 

 

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany realizator programu profilaktyki Szkoła dla Rodziców i WychowawcówUWAGA!!!

LIMIT MIEJSC NA SEMINARIUM ZOSTAŁ WYCZERPANY!


Osoby, które się zgłosimy będziemy informamowali
o zakwalifikowaniu się do 7.11.2019r. informacją mailową lub telefoniczną.

O zakawlifikowaniu się na seminarium decydowała kolejność zgłoszenia.


Serdecznie zapraszamy!!!


O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA