40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Grupa dla rodziców

Poradnia Terapii Uzależnień

Wsparcie rodziców dzieci uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem to istotny element naszej działalności.

Wsparcie, poradnictwo, jak również psychoterapia dla rodzin osób uzależnionych może odbywać się w formie indywidualnej, ale także grupowej.

Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji, to od wielu lat stały punkt naszej działalności.

Grupa prowadzona jest co drugi wtorek każdego miesiąca, w godz. 17.00 – 19.00.

Tematyka spotkań składa się z części dotyczącej relacji i kontaktu z dzieckiem (poruszane zagadnienia to: moja miłość do dziecka, konsekwencja w relacji z dzieckiem, bezsilność związana w braniem narkotyków, uzależnienie dziecka) oraz części dotyczącej funkcjonowania rodzica (moje emocje, mój kontakt ze światem zewnętrznym, moje cele i potrzeby, miejsce grupy w moim życiu).

Celem grupy jest wymiana informacji i doświadczeń, wzajemne dawanie sobie wsparcia.

Od maja 2024 realizujemy program Moja siła, który obejmuje zarówno grupę wsparcia, jak i poradnictwo dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Grupę prowadzi Barbara Szczyrba – Maroń

Uczestnictwo w grupie musi być poprzedzone konsultacją indywidualną, które mogą być potem kontynuowane.

Terminy spotkań grupy dla rodziców dzieci uzależnionych w 2024:

9.01; 23.01

6.02; 20.02

5.03; 19.03

9.04; 23.04

7.05; 21.05

4.06; 18.06

9.07; 23.07

6.08; 20.08

3.09; 17.09

8.10; 22.10

5.11; 19.11

3.12; 17.12

Realizacja programu współfinansowana z Budżetu Województwa Śląskiego  przy współudziale  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Programu przeciwdziałania narkomanii w woj. śląskim na lata 2022 – 2030 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1.             Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e mail: rops@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 68.

2.             Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: iod@rops-katowice.pl., tel. 32 730 68 84.

3.             Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru i oceny ofert i wniosków o dofinansowanie zadań w ramach realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kontroli złożonych sprawozdań z realizacji w/w zadań a także w celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.             Pozyskano następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

5.             Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, dostawcom usług hostingowych a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją oraz publikowane w BIP Urzędu, na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

6.             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z kategorią archiwalną BE5, tj. przez okres 5 lat liczony od 1 stycznia roku następnego po roku wytworzenia dokumentacji zawierającej te dane, a po jego upływie poddane zostaną ekspertyzie Archiwum Państwowego, które może nakazać ich wieczyste przechowywanie.

7.             Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu ( wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

8.             Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.             Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest oferta złożona na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i nie pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

10.           Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11.           Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.