ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Szkolenie – informacje ogólne

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice jest realizatorem szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień, w zakresie specjalista psychoterapii uzależnień oraz instruktor terapii uzależnień.

Ukończenie szkolenia, stażu oraz superwizji upoważnia do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego dla ubiegających się o Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień


WARUNKI  SZKOLENIA  PTZN  Katowice – XVI edycja

 WARUNKI  rozpoczęcia i realizacji szkolenia:

 ● złożenie wymaganych dokumentów do PTZN o/Katowice

 ● kwalifikacja na szkolenie

 ● dokonanie wpłaty pierwszej raty za szkolenie , a następnie kolejnych rat

 ● zaakceptowanie warunków umowy ( wraz z załącznikami) i przekazanie podpisanej umowy szkoleniowej do PTZN

 ● przedłożenie organizatorowi oryginałów dokumentów( we wskazanym terminie)  uprawniających do kwalifikacji na szkolenie w wybranym zakresie

 ● realizacja szkolenia zgodnie z warunkami umowy i zasadami szkolenia umieszczonymi na stronie KCPU

 WARUNKI  obecności  na zajęciach: 

I część szkolenia →  Uczestnik XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia zobowiązuje się do obecności na zajęciach szkoleniowych zgodnie  z harmonogramem,  oraz do terminowej realizacji zadań sprawdzających.

W uzasadnionych sytuacjach uczestnik szkolenia może opuścić maksymalnie 20 % godzin szkoleniowych w czasie realizacji części teoretycznej programu ( od maja 2021r. do marca 2023r.) – oprócz sesji treningowych, na których pełna obecność ( 2x 50 godz.) jest niezbędna do zaliczenia szkolenia.

Uczestnik, niezależnie od nieobecności, jest zobowiązany do zaliczenia zadań sprawdzających  w formie i czasie podanych przez podmiot szkolący.

Projekt  harmonogramu sesji szkoleniowych zamieszczany będzie  na stronie PTZN Katowice: www.ptzn.katowice.pl

Z przyczyn niezależnych od organizatora termin sesji może ulec zmianie , a uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

II część szkolenia → Realizacja stażu i superwizji  ma miejsce po pozytywnym ukończeniu I części szkolenia.                    

Uczestnik zobowiązuje się do: realizacji min. 80 godzin stażu w wybranej placówce stażowej , w ustalonym z placówką terminie,  oraz do realizacji min.80 godzin superwizji  zgodnie z harmonogramem spotkań superwizyjnych ustalonym z superwizorem.                                                                                                                                                   Status uczestnika szkolenia zobowiązuje do aktywnego udziału we wszystkich  zajęciach szkoleniowych, oraz do przestrzegania zasad współżycia społecznego

WARUNKI ukończenia szkolenia w zakresie SPECJALISTA  i  w zakresie INSTRUKTOR:

Pierwsza część szkolenia – dydaktyczno/ treningowa → warunki otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu tej części szkolenia:

● okazanie oryginałów dokumentów uprawniających do kwalifikacji na szkolenie w wybranym zakresie

● obecność na zajęciach – zgodnie z warunkami obecności na szkoleniu

● pozytywne zaliczenie sprawdzianów wewnętrznych

● dokonanie wymaganych opłat w wyznaczonym terminie

● praca terapeutyczna z uzależnionymi pacjentami potwierdzona stosownym dokumentem , złożonym w czasie wskazanym przez organizatora szkolenia

Dla efektywności kształcenia i zbierania doświadczeń wskazane jest podjęcie pracy w obszarze terapii uzależnionych pacjentów od początku szkolenia.

● wybór ośrodka stażowego i superwizora zgodnie z procedurą wskazaną przez Organizatora

Uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu tej części szkolenia , jest warunkiem wstępnym do rozpoczęcia II części szkolenia.

Druga część szkolenia- staż i superwizja → warunki niezbędne do pozytywnego ukończenia tej części szkolenia:

● podpisanie dokumentu o przystąpieniu do II części szkolenia , co uznaje się za przystąpienie do  II części szkolenia

● dokonanie wymaganych opłat  w wyznaczonym terminie

● realizacja stażu i superwizji zgodnie z Zasadami stażu i Zasadami superwizji aktualnymi dla szkoleń realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień,  a zamieszczanych na  na stronach KBPN,  w szczególności: realizacja stażu (min. 80g) i zaliczenie stażu,  oraz  realizacja superwizji (min. 80 g) zakończona  pozytywną rekomendacją superwizora

DOKUMENTY: Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przedłożenia organizatorowi szkolenia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii oryginałów dokumentów uprawniających ich do przystąpienia do szkolenia  →  we wskazanym  przez organizatora  terminie.

Specjaliści: dyplom ukończenia studiów magisterskich , lub zaświadczenie z uczelni o aktualnej realizacji studiów magisterskich, na kierunku wskazanym przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii *.

Instruktorzy: co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej

 * Osoby w trakcie studiów magisterskich  na kierunku wskazanym przez Ustawę o zapobieganiu narkomanii  mogą warunkowo  realizować program szkoleniowy z zakresu specjalista psychoterapii uzależnień. Zdawanie egzaminu certyfikacyjnego z zakresu Specjalista jest możliwe po pozytywnym ukończeniu wszystkich części szkolenia z zakresu Specjalisty oraz po uzyskaniu tytułu magistra na kierunkach wskazanych przez Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii , Art..27.ust.7 i 8

KOSZTY SZKOLENIA.

● Koszty szkolenia ( I  i II część szkolenia)  opłacane są w całości lub w ratach w wysokości i terminach podanych przez podmiot szkolący.

● Wszystkie opłaty szkoleniowe wpłacane są na konto podmiotu szkolącego, który reguluje należności  wobec podmiotów zewnętrznych, zgodnie z warunkami umów z tymi podmiotami.

● Koszty szkolenia zawierają : koszty związane z przeprowadzeniem wykładów, warsztatów i treningów, koszty sal szkoleniowych, koszty obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkolenia , materiałów szkoleniowych, sprawdzianów wewnętrznych, oraz koszty ewaluacji

●  Koszty szkolenia nie zawierają: kosztów noclegów i wyżywienia na treningu i w czasie pozostałych części szkolenia, kosztów ubezpieczenia, dojazdów, kosztów cateringu , 

● W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych  możliwe jest ustalenie z uczestnikiem  indywidualnych warunków spłaty kosztów szkolenia.

● W przypadku braku wpłaty w terminie którejkolwiek z rat wskazanych w „Warunkach szkolenia PTZN”, organizator

szkolenia może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.

● Dyrektor KCPU może zorganizować konkurs na dofinansowanie uczestnikom II części szkolenia – warunki konkursu zamieszczane są corocznie na stronie internetowe KCPU . W przypadku gdy uczestnik szkolenia otrzyma dofinansowanie, koszt  szkolenia zostaje odpowiednio pomniejszony o wysokość dofinansowania

●  Koszty egzaminu wg. stawek KCPU pokrywa uczestnik w dodatkowej opłacie do KCPU, przed egzaminem.

INFORMACJE : uczestnicy szkolenia są zobowiązani do bieżącego  zapoznawania się:                                                                         

● z informacjami e-mail przesyłanymi na bieżąco  przez organizatora szkolenia ( adresy e-mail organizatora: rzata@tlen.pl oraz  biuro@ptzn.katowice.pl  )

● z informacjami dotyczącymi systemu szkoleń certyfikacyjnych, zamieszczonymi na stronach internetowych KBPN www.narkomania.gov.pl

● z informacjami dotyczącymi naszego szkolenia zamieszczanymi na stronie PTZN o/Katowice www.ptzn.katowice.pll

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć  przez uczestników w jakiejkolwiek formie. Jednocześnie podmiot szkolący informuje, że może nagrywać sesje szkoleniowe on-line w celach ewaluacji i dokumentowania przebiegu szkolenia. 

Niewywiązanie się z wymienionych wyżej warunków i zobowiązań może spowodować wstrzymanie wydania zaświadczenia o ukończeniu części teoretycznej szkolenia , lub  uniemożliwić ukończenie I  lub II części szkolenia.


INFORMACJE o podmiocie szkolącym:

    Podmiot szkolący    POLSKIE  TOWARZYSTWO  ZAPOBIEGANIA  NARKOMANII Oddział Katowice
Rekomendacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii                             
( aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom)                                                                    
do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia,            
przygotowującego  do uzyskania certyfikatu zawodowego specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
Kontakt w sprawach szkolenia w KCPU:                                    
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54,      02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118;         ,  www.narkomania.gov.pl.
Adres podmiotu szkolącego – biuro szkolenia i  adres do korespondencji                   POLSKIE  TOWARZYSTWO  ZAPOBIEGANIA  NARKOMANII Oddział Katowice 40-009 Katowice ul. Warszawska 19  
REGON: 001267024-00151 NIP:  6342345030
Kontakt: 
Jolanta Fura kierownik szkolenia  Tel :  32 206 82 17 ( po godz.15.00); kom.603 480 465
Małgorzata Polecińska kierownik szkolenia  Tel.  880 433 668 ;    e-mail:  rzata@tlen.pl  
Biuro  PTZN i biuro szkolenia w Katowicach  Tel : 32 206 82 17; biuro@ptzn.katowice.pl  
  Strona internetowa  www.ptzn.katowice.pl
Maria MacherzyńskaksięgowaTel. 730 001 882;   32-7782453     ;    e-mail:  biuro@ekspertgf.pl                             
  Konto do wpłat  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice PKO BP S.A.  89  1020  2313  0000  3602  0188  2026
Miejsce realizacji szkoleniaWydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Jordana 18;  I  i  IV piętro
Zajęcia on-line:   platforma Zoom


INFORMACJE  O REALIZATORACH i zadaniach w programie szkolenia-XVI E

 Wykładowcy  Zadania w programie
  1.dr  MARIA JOHN-BORYS – psycholog ,psychoterapeuta, wieloletni Kierownik Pracowni Psychologii  Kliniczno- Wychowawczej Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Śląskiego ,  trener i superwizor treningu  PTP, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS    wykłady, warsztaty, treningi, seminaria
2.  dr nauk med. AGNIESZKA PISARSKA – psycholog, doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  wykład,                      warsztat
3. dr BERNADETA LELONEK-KULETA – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący (certyfikat nr 83), adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej KUL w Lublinie, badacz hazardu patologicznego i uzależnień od nowych technologii    wykład ,                         warsztat
4.dr nauk med.  KRZYSZTOF KRYSTA –  psychiatra ,pracownik Katedry i  Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, z doświadczeniem w pracy z osobami z podwójną diagnozą    wykłady
5.dr nauk przyr. IRENEUSZ KAFLIK –psycholog kliniczny, psychoterapeuta, lider Grup Balinta, Ośrodek Usług Psychologicznych w Częstochowie    warsztaty
6.JOLANTA FURA – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik katowickiego oddziału PTZN – Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach,  wykłady ,warsztaty , kierownik programu
7.MAŁGORZATA  POLECIŃSKA– psycholog, specjalista psychoterapii  uzależnień, trener treningu psychologicznego PTP, superwizor, mediator, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS – Ośrodek  Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  w Czechowicach-Dziedzicach,                                                                                                     wykłady, warsztaty, treningi, superwizja, kierownik programu
8.MAŁGORZATA   KOWALCZE – psycholog kliniczny , psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  superwizor , trener PTP , współpracownik dydaktyczny ,Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze , współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS    wykłady, warsztaty, treningi, superwizja
9. EWA ORZEŁ-MANTHEY– psychoterapeuta certyfikat SNPiTR PTP, specjalista psychoterapii uzależnień  certyfikat PARPA, terapeuta psychodramy certyfikat  PAFE  – Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach    warsztat
10.MAŁGORZATA  MATUSIK – BELIK – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS , Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Raciborzu.                                   wykłady, warsztaty
11.AGNIESZKA  KOLANO – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, – współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS ,Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze                                                                                                          wykłady,                  warsztaty
12.HALINA  BULSKA-SOBUSIK – psycholog , specjalista psychoterapii uzależnień,  specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS , Poradnia  Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Wspóluzależnień Szpital Powiatowy w Zawierciu; psychoterapeuta w procesie certyfikacji.    warsztaty
13.EWA  ZAJĄC-ŁĘKAWA – pedagog, socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta TPB w trakcie certyfikacji, Ośrodek Leczenia Uzależnień Primum Vivere w Kozachtreningi
14.BARTOSZ  SZETELA – lekarz, specjalista chorób zakaźnych, specjalista psychoterapii uzależnień ,asystent w Klinice i Katedrze Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu    wykłady
15.ANDRZEJ  KŁODA – specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikat SNPiTR PTP, kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Cieszynie                                       wykłady
17.MICHAŁ KURDZIEJ- psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, Centrum Psychiatrii w Katowicach    wykład
18.KRZYSZTOF  CZEKAJ – pedagog , specjalista psychoterapii uzależnień , superwizor, trener dialogu motywującego, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS – Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach  wykłady, warsztaty, superwizja
19.PIOTR  WIECZORKOWSKI– psycholog kliniczny , psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  warsztaty
20.GRZEGORZ ROMANOW    specjalista psychoterapii uzależnień, prawnik, Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach                                                                                                                                               wykład

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień:


Zarządzenie Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

w sprawie superwizji klinicznej


Zarządzenie Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

w sprawie staży klinicznych