40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Poradnictwo i psychoterapia

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnictwo w naszej Poradni ma charakter spotkania indywidulanego lub rodzinnego i jest krótką formą udzielenia informacji i wsparcia.

Również podczas telefonicznych dyżurów udzielamy informacji nt. instytucji pomocowych na terenie miasta, województwa i kraju czy innych form pomocy.

Kontakt telefoniczny to pierwsza informacja o naszej ofercie, możliwościach uzyskania pomocy i rejestracja.

Poradnictwem obejmujemy zarówno same osoby uzależnione, jak i ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.


Psychoterapia to specjalistyczna metoda polegająca na celowym, świadomym i programowym oddziaływaniu psychologicznym, w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń, ich objawów czy konsekwencji, a czasami nawet przyczyn.

Celem terapii jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne, a także usuwanie objawów chorobowych pacjenta.

Nie istnieje jednolita teoria psychoterapii co oznacza, iż nie ma jednego rodzaju psychoterapii, którą posługiwaliby się wszyscy terapeuci. Można wyodrębnić kilka głównych orientacji teoretycznych, na bazie których stworzone zostały różne formy psychoterapii.

W psychoterapii uzależnień najczęściej odwołujemy się do terapii behawioralnej, poznawczej, ale także psychoanalitycznej, a w terapii z młodzieżą, do terapii systemowej.

Psychoterapia może być prowadzona w różnych formach. Te najbardziej popularne to:

– Indywidualna, gdzie pacjent/ klient sam spotyka się z psychoterapeutą i pracuje nad  indywidualnymi problemami.

– Grupowa, w której kilka lub kilkanaście osób pracuje jednocześnie z jednym lub dwójką terapeutów.

– Rodzinna, która umożliwia spotkanie całej rodziny i daje możliwość analizowania wzajemnych stosunków i interakcji pomiędzy jej członkami.

– Par lub małżeńska, kiedy do psychoterapii trafia para przeżywająca konflikt, kryzys lub próbuje nawzajem się zrozumieć.

Psychoterapia może przybrać formę długoterminowej pracy z pacjentem lub krótkoterminowej.

Z poradnictwa oraz psychoterapii zarówno w formie indywidualnej, jak i rodzinnej można skorzystać dzwoniąc na nasze numery telefonu i/lub umawiając się na spotkanie, w codziennych godzinach naszej pracy.