40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

O nas

Poradnia Terapii Uzależnień

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice posiada na mapie placówek pomocowych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień swe stałe i ugruntowane w środowisku lokalnym miejsce.

Jesteśmy organizacją pozarządową, której początki działalności w Katowicach sięgają 1983 roku.

Od początku istnienia jesteśmy silnie zaangażowani w działalność na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w myśl statutu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii rozdział II &6

pkt 1. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych, w tym NSP, zaburzeniom behawioralnym oraz przeciwdziałanie skutkom używania substancji , w tym również niepełnosprawności oraz zaburzeń behawioralnych.

Od prawie 20 lat organizacja prowadzi Poradnię dla osób uzależnionych, współuzależnionych

i zagrożonych uzależnieniem obecnie na ul. Warszawskiej 19 -II piętro w Katowicach, wcześniej w innych miejscach w Katowicach.

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku.

Pracuje u nas 6 specjalistów psychoterapii uzależnień, którzy stale podnoszą swe kwalifikacje podczas specjalistycznych szkoleń i konferencji.

Wszyscy pracują pod systematyczną superwizją (Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) tworząc bezpieczną przestrzeń dla poszukujących pomocy w obszarze problematyki uzależnienia.

W ramach działalności oferujemy poradnictwo, terapię indywidualną i grupową.

Podczas telefonicznych dyżurów udzielamy informacji nt. instytucji pomocowych na terenie miasta, województwa i kraju. Kontakt telefoniczny to pierwsza informacja o naszej ofercie, możliwościach uzyskania pomocy i rejestracja.

Istotne miejsce w naszej ofercie pomocowej, to wsparcie rodziców uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Grupa dla rodziców odbywa się we wtorki.

W każdy piątek odbywa się grupa dla osób uzależnionych w oparciu o autorski program edukacyjno-motywujący dla osób uzależnionych.

W poniedziałki prowadzimy grupę przeciwdziałania nawrotom w uzależnieniu.

Pandemia covid-19 wymusiła konieczność przeorganizowania pracy, by w jak największym stopniu spełniała wymogi bezpieczeństwa sanitarnego.

Istnieje więc możliwość kontaktu z terapeutą podczas dyżurów on-line.

Stwarza to opcje terapii dla osób przebywającym obecnie poza granicami kraju.

Realizujemy rekomendowane programy terapii, w tym: indywidualny program terapii dla osób mających problem z powodu używania marihuany lub haszyszu CANDIS i program wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyki lub alkohol FreD goes net.

Na bieżąco współpracujemy z Policją, Sądem, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, placówkami oświatowymi, jednostkami samorządu i innymi organizacjami pozarządowymi, aktywnie włączając się w lokalne strategie rozwiązywania problemów uzależnień.

Na miarę kadrowych możliwości realizujemy działania profilaktyczne w szkołach i innych placówkach np. opiekuńczo-wychowawczych.

Realizujemy programy spełniające standardy oddziaływań profilaktycznych (Cukierki, Korekta, Magiczne Kryształy) jak i programy rekomendowane (Debata, Unplugged)

Wciąż poszerzamy zakres tematyki działań profilaktycznych o aktualną wiedzę – również tę z zakresu uzależnień behawioralnych czy profilaktyki HIV/AIDS.

Ostatnie lata to również realizacja szkoleń w trybie on-line

Przez wiele lat byliśmy realizatorami specjalistycznych szkoleń w dziedzinie uzależnień dla instruktorów i specjalistów psychoterapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie oraz przez Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie, ze względu na zamianę ustawy, prowadzimy ostatnią już edycję certyfikowanego szkolenia.

Przez wiele lat prowadzenia szkolenia przygotowaliśmy terapeutów do pracy z uzależnionymi, ale też zaprosiliśmy do współpracy kilkudziesięciu specjalistów z kraju (do prowadzenia wykładów i warsztatów), by projekt mógł być realizowany na jak najwyższym merytorycznie poziomie.

Współfinansuje nas:

Urząd Miasta Katowice
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

a także:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. śląskiego

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój